A Tanulmányok folyóirat 2016. évi első száma a magyar történelem, nyelvészet, irodalomtudomány és oktatásmódszertan problematikáival foglalkozó tanulmányoknak ad teret. A vajdasági, erdélyi és anyaországi szerzők az interdiszciplinaritás, a multikulturalitás nézőpontja felől közelítve tárgyalják a 225 éve született Széchenyi István gondolkodásának, világlátásának sokrétűségét, eszmei formálódását. A nyelvészeti közlemények a fenti aspektusoknak megfelelően az élő nyelv változásait, aktuális szemantikai jelenségeit kutatják, illetve a lexikográfia terepén mozogva a magyar és a szerb szókincs kontrasztív szempontú elemzésével foglalkoznak. A folyóiratban megjelenő irodalomtörténeti írások az esszé és a tanulmány eszközeivel a kultúrtörténet, a szocialista ideológia, a sajtótörténet, az irodalmi élet, a nemzedéki vita irodalomformáló hatásai felől közelítik meg a 20. század magyar irodalmi szövegeit. Az oktatásmódszertani közlemény a tanárképzés korszerűsítéséhez tesz ajánlásokat, innovatív technológiai megoldásokat javasolva. A Tanulmányok első félévi számában négy doktori munka expozéja is olvasható, melyek egyrészt a regionális kultúrtörténet, a sztereotípia, a novella problematikáját vizsgálva kutatják a bácskai, a bánáti és a vajdasági magyar irodalom alakulástörténetét, kortárs jellemzőit, másrészt az anyanyelvtanítás fejlesztéséhez nyújtanak új támpontokat a kreatív olvasás metodikája által. A folyóirat betekintést nyújt a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék hallgatóinak a munkájába is, rendszeresen közli, teljes egészében vagy részleteiben, mester- és szakdolgozataikat. Az első félévi számban olyan didaktikai munkák szemelvényei jelennek meg, amelyek az intertextuális, az intermedialitás, a kultúrtörténet, a pragmatika szempontjainak az érvényesítésével vizsgálják a kortárs (vajdasági) magyar irodalom, a sci-fi és a káromkodáskultúra időszerű jelenségeit és ezek innovatív alkalmazhatóságát a középiskolai irodalomoktatásban. A folyóirat kritikai rovata egy a virtuális irodalomtörténet-írás lehetőségeire rámutató munka értékelésével foglalkozik.

A Tanulmányok 2016/2-es számának nyitószövegei a szigeti várostrom 450. évfordulóját jelölik meg. A füzet központi részben fordításelméleti, irodalmi, művelődéstörténeti és módszertani kérdéseket tárgyaló tanulmányok kaptak helyet, a folyóiratszámot pedig a Tanszék mesterhallgatóinak és doktoranduszainak dolgozatrészletei zárják.

A folyóirat mindkét száma az újvidéki Bölcsészettudományi Kar könyvesboltjában vásárolható meg.